Het sociaal stookoliefonds

De prijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken.

Via het OCMW van uw gemeente kan u een tussenkomst krijgen in de betaling van de stookoliefactuur. Dit is evenwel alleen voorbehouden voor personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het sociaal verwarmingsfonds is ook enkel actief tijdens de verwarmingsperiode, dat wil zeggen van 1 september tot 30 april van elk jaar.

Wie heeft recht op een terugbetaling uit het fonds?

Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming
De volgende sociale statuten kunnen het recht op de verhoogde verzekeringstegemoet-koming openen:
WIGW’s : weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar) en ouder dan 50 jaar;
gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen of op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
gerechtigde op een uitkering voor personen met een handicap;
leefloongerechtigde;
gerechtigde op een financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon.

Om de verwarmingstoelage voor te behouden voor personen die sociaal-economisch kwetsbaar zijn, is tevens vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezins-inkomen van deze gerechtigden, niet hoger is dan € 13.246,34, verhoogd met € 2.452,25 per persoon ten laste.

Categorie 2 : personen met begrensd inkomen
De personen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat lager is of gelijk aan 13246.34 €, verhoogd met 2452.25 € per persoon ten laste.

Categorie 3 : personen met schuldoverlast
Personen met een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling en die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering.

Hoogte van de tussenkomst

Het Fonds komt alleen tussen als de prijs meer is of gelijk is aan 40 cent/liter (BTW inbegrepen) Zolang de prijs lager is dan 0,40 euro/liter, komt het Fonds dus niet tussen. Als de prijs hoger is dan 40 cent per liter, maar u koopt stookolie (huisbrandolie of mazout) voor 1 september of na 30 april, dan komt het fonds ook niet tussen.

Het terugbetaalde bedrag hangt dus af van de gefactureerde prijs van de brandstof : hoe hoger de prijs, hoe groter de tussenkomst.

Het Fonds komt maar tussen voor maximum 1500 liter en voor een totaalbedrag van maximum 195 euro per winter per gezin. U moet ook minimum 500 liter bestellen.

Voor een overzicht van de toegekende bedragen: Klik Hier.

Een mazoutcheque voor iedereen bij hoge stookolieprijzen

Klik hier voor meer informatie.

De prijzen van stookolie en andere petroleumproducten wijzigen de laatste tijd bijna dagelijks. De prijs van vandaag voor huishoudelijk gebruik (gasoil) worden op deze website bekendgemaakt, nadat u een kleine SMS naar onze server heeft gezonden (kostprijs 1 euro).

 

Opgelet : de mazoutprijzen zijn aan frequente schommelingen onderhevig (zie Wijzigingen van de officiele mazoutprijs).
Mazoutprijs.be en Energietarieven.be kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor verouderde of verkeerde informatie. Andere brandstofprijzen of petroleumprijzen worden hier niet vermeld.


Geen emailadres beschikbaar

Mazoutprijzen.be is een realisatie van de firma HeWiCOM.